Yleiset sopimusehdot

Sopimuksen osapuolet ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolina ovat Euronic Oy (jäljempänä Domainkauppa) ja palvelun käyttäjä (asiakas). Sopimus astuu voimaan asiakkaan käyttäessä Domainkaupan internetsivuja tai rekisteröidyttyä palvelun käyttäjäksi. Domainkauppa pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta palvelun käyttäjäksi, estää tämän pääsy internetsivuilleen ja oikeuden poistaa asiakkaan käyttäjätili. Sopimus on voimassa niin kauan kuin asiakas käyttää Domainkaupan internetsivuja tai asiakkaalla on voimassaoleva käyttäjätili, ellei muuta mainita. Eri tuotteilla ja palveluilla saattaa olla tuote- tai palvelukohtaisia sopimusehtoja ja tuote- tai palvelukuvauksia, jotka poikkeavat yleisissä sopimusehdoissa määritellyistä ehdoista ja jotka asiakas hyväksyy tilausta tehdessään tai palvelua käyttäessään.

Sopimuksen kohde

Tämä sopimus käsittää verkkotunnusten osto- ja myyntipalvelun ja niihin liittyvät lisäpalvelut.

Domainkaupan vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Domainkauppa toimii verkkotunnusten osto- ja myyntipalvelua tarjoavana välittäjänä. Domainkauppa antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäjätiliin, jonka kautta asiakas hallinnoi osto- ja myyntitoimeksiantojaan, yhteystietojaan sekä muita palveluun liittyviä tietoja ja toimenpiteitä. Domainkauppa veloittaa palveluistaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Domainkauppa tilittää saamansa suoritukset myyjälle mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa siitä kun suoritus on saapunut Domainkaupan tilille ja myyjä on siirtänyt verkkotunnuksen Domainkaupan hallintaan. Domainkauppa siirtää verkkotunnuksen ostajan hallintaan mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa siitä kun verkkotunnus on siirretty sen hallintaan. Mikäli ostajan tai myyjän oikeudessa edustaa ilmoittamaansa tahoa tai oikeudessa ostaa tai myydä kaupankohdetta on epäselvyyksiä tai puutteita tai on syytä epäillä sellaisia, on Domainkaupalla oikeus jäädyttää kauppasumman ja verkkotunnuksen siirto siksi aikaa, kunnes asiakas on antanut tarvittavat ja hyväksytyt selvitykset asiasta. Mikäli hyväksyttäviä selvityksiä ei kohtuullisessa ajassa saada voi Domainkauppa harkintansa mukaan kieltäytyä saattamasta kauppaa loppuun ja palauttaa sille siirretyt varat ja verkkotukset asiakkaalle. Domainkauppa on oikeutettu hinnastonsa mukaiseen palkkioon mikäli kaupan purkautuminen johtuu asiakkaan virheellisestä toiminnasta. Domainkaupalla on aina oikeus poistaa toimeksianto järjestelmästään. Domainkaupan palvelut voivat kokonaan tai osittain olla Domainkaupan tuottamia tai kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluita.

Domainkauppa vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä huolimattomasta toiminnasta. Domainkauppa ei vastaa välillisistä vahingoista. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita. Domainkaupan vahingonkorvaus velvollisuus on aina enintään tuhat euroa.

Domainkauppa korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. Domainkauppa ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.

Muihin vastuukysymyksiin sovelletaan Suomen lainsäädännön kulloinkin voimassaolevia määräyksiä.

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilytyksestä. Luovuttaessaan käyttäjätunnuksensa tai salasanansa kolmannelle osapuolelle, asiakas vastaa kolmannen osapuolen teoista kuin omistaan.

Asiakas edustaa ilmoittamaansa tahoa. Mikäli asiakaan todetaan ilmoittaneen virheellisiä tietoja tai asiakkaalla ei muuten ole oikeus edustaa ilmoittamaansa tahoa, katsotaan asiakkaan edustavan itseään henkilökohtaisesti. Asiakas käyttää Domainkaupan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Domainkaupan ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet saattavat aiheuttaa suoraan tai välillisesti Domainkaupan palveluihin, tekijänoikeuksiin, kolmansien osapuolien oikeuksiin ja vahingonkorvausvaatimuksiin tai internet-tietoverkkoon liittyen.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan niistä muuttuneista tiedoista, jotka koskevat tilattuja palveluita/tilaajaa. Asiakas vastaa väärien/muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista. Asiakas vastaa oikeudestaan ostaa, myydä, antaa toimeksiantoja ja oikeudestaan hallita myytäviä tai ostettavia verkkotunnuksia.

Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon ennen palvelun käyttöä. Verkkotunnuksen myyntihinta sisältää mahdollisen arvonlisäveron ja mahdolliset muut maksut. Myyjä on velvollinen toimittamaan lainvaatimusten mukaisen kuitin/laskun ostajalle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Erityisesti asiakkaan tulee varmistua siitä, että noudattaa tekijänoikeus- ja verkkotunnuslainsäädäntöä. Domainkaupalla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa toimeksianto tai asiakkaan oikeus käyttää Domainkaupan palvelua, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Tarjousten sitovuus

Ostajan tekemät tarjoukset ovat juridisesti sitovia tarjouksia. Samoin myyjän tekemät vastatarjoukset ovat myyjää juridisesti sitovia. Ostajan hyväksyttyä myyjän pyyntihinnan (alkuperäisen tai alennetun) tai myyjän hyväksyttyä ostajan tarjouksen on molempia osapuolia sitova kauppa syntynyt. Tarjoukset/vastatarjoukset ovat sitovia seitsemän (7) päivän ajan, ellei vastapuoli sitä ennen hylkää tarjousta/vastatarjousta. Mikäli tarjous/vastatarjous hylätään päättyy sitovuus tältä osin välittömästi. Mikäli ostajan tekemä tarjous on alempi kuin myyjän pyyntihinta tai ostaja tekee tarjouksen verkkotunnuksesta, jossa ei ole pyyntihintaa vaan verkkotunnus myydään tarjousten pohjalta, myyjä voi halutessaan hyväksyä tarjouksen ehdollisena ja siirtää verkkotunnuksen huutokauppaan. Huutokaupassa ostajan tekemä tarjous toimii lähtöhintana. Huutokauppa päättyy viimeistään seitsemän päivän kuluttua ostajan tekemästä tarjouksesta tai aikaisemmin, jos myyjä päättää huutokaupan. Huutokaupan päätyttyä korkein tarjous voittaa. Mikäli viimeisin tarjous tehdään kun huutokauppa aikaa on jäljellä vähemmän kuin kaksitoista (12) tuntia, jatketaan huutokauppaa tästä tarjouksen jättöhetkestä kahdellatoista (12) tunnilla, vaikka se ylittäisi alkuperäisen päättymisajan. Tämä voi toistua useita kertoja ennen huutokaupan päättymistä. Myyjä voi kuitenkin koska tahansa päättää huutokaupan ja tällöin sillä hetkellä oleva korkein tarjous on voittaja. Myyjä ei voi ottaa verkkotunnusta pois huutokaupasta, jos verkkotunnuksesta on tehty vähintäin yksi tarjous.

Sopimuksen siirtäminen

Domainkauppa voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi siirtää sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle Domainkaupan antamalla kirjallisella luvalla.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusehdot päivitetty 25.8.2016